201 aktów prawnych, które zmienią się z uwagi na RODO


Piotr Siemieniak
Piotr Siemieniak
19 min. read
201 aktów prawnych, które zmienią się z uwagi na RODO

Poniżej znajduje się lista 201 aktów prawnych, które zostaną zmienione w związku z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu
ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich
ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich
ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
ustawa z dnia 25 czerwca 1999 ro Polskiej Organizacji Turystycznej
ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
ustawa z dnia 11 sierpnia2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
ustawa z dnia 9 września2001 r. o transporcie drogowym
ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze
ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
ustawa z dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii
ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych
ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym
ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
ustawa z dnia 17 października 2008 o zmianie imienia i nazwiska
ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956– 1989
ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej
ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych
ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. —Kodeks wyborczy
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
ustawa z dnia 11 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
ustawa z dnia 19 sierpnia2011 r. o usługach płatniczych
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
ustawa z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków należności celnych i innych należności pieniężnych
ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
ustawa z dnia 24 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
ustawa z dnia 5 grudnia2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
ustawa z dnia 25 marca 2016 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej
ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym
ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie
ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury
ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Link do Pastebin:
https://pastebin.com/QUr84Bpr

Link do projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302951/12457722/12457723/dokument335453.pdf